دانستنی در مورد پوشاک
 

ماهها

هفته ها

جلسه

رئوس مطالب

نظری

عملی

فعالیت های عملی

منابع

 

هفته اول

جلسه اول

توانایی پیشگیری از حوادث ضمن کار و رعایت بهداشت و ایمنی-آشنایی با ابزار کار و تجهیزات مختلف و نحوه استفاده ازآنها -رسم الگوی بالا تنه-تبدیل سایز بندی طبق جدول

2

6

کار با چرخهای خیاطی -رسم الگوی بالاتنه-تبدیل سایز بندی طبق جدول

جزوه ضمیمه -بالا تنه نازک دوزی جلد5

 

 

جلسه دوم

آشنایی با ابزار و لوازم دوخت با دست-آشنایی با تاریخچه ابریشم دوزی در ایران-آشنایی با انواع طرحهای مناسب جهت دوخت های تزیینی

1

2

توانایی انتخاب و انتقال طرح روی پارچه-استفاده از کاغذ کاربن -کاغذکالک-آموزش دوختهای اولیه- تهیه آلبوم نمونه دوخت

 

ماه مهر

هفته دوم

 جلسه سوم

توانایی محاسبه مقدار پارچه لازم بر حسب مدل و عرض پارچه-شناسایی جنسیت های انواع پارچه مناسب لباس شب عروس-تهیه پاترون اندام و رفع عیوب

2

7

برش ودوخت پاترون-پروگیری و رفع عیوب اندام

 

 

 

جلسه چهارم

توانایی شناخت و دوخت های اولیه ابریشم دوزی توانایی دوخت(توپر دوزی-زنجیره دوزی)

1

2

دوخت های اولیه ابریشم دوزی برای آلبوم

 

 

 

جلسه پنجم

آموزش الگوی بالا تنه با برش  پرنسسی عمودی و منحنی و مناسب سازی ان برای اندام های ویزه -توانایی رسم الگوی برش عمودی ومنحنی

1

7

رسم الگوی برش عمودی و منحنی

جزوه ضمیمه

 

هفته سوم

جلسه ششم

آشنایی با تاریخچه پولک دوزی -آشنایی با انواع پولک -آموزش دوخت انواع پولک و تکنیک های مختلف دوخت پولک

1

2

دوخت نمونه از انواع پولک-دوخت انواع تکنیک های پولک دوزی

 

 

 

جلسه هفتم

ساخت انواع دامن چین دار -ساده دنباله دار-توانایی ساخت دامن کلوش ساده-دنباله دار

2

6

رسم الگوی دامن چین دار-دنباله دار-رسم الگوی دامن کلوش ساده

نازک دوزی جلد4

 

هفته چهارم

جلسه هشتم

آشنایی با انواع پولک-آشنایی با دوخت انواع پولک-ارزشیابی مرحله ای نمونه دوخت های اجرایی

1

2

دوخت نمونه وتکنیک های پولک(از زیر از رو -برجسته دوزی ایستاده)

 


 

جلسه نهم

توانایی ترسیم انواع یقه های باز و و حلقه-توانایی ترسیم دامن ترک ساده و دنباله دار

 

 

 

 

 

هفته اول

جلسه نهم

توانایی ترسیم انواع یقه های باز و دكلته-توانایی ترسیم دامن ترک ساده و دنباله دار

2

6

رسم الگو- رسم الگوی یقه

جزوه ضمیمه

 

 

جلسه دهم

آشنایی با انواع ملیله- ملیله تراش- ملیله اریب-. شکسته و منجوق

1

2

دوخت انواع ملیله(ساقه دوزی-شلال ریز و درشت-گل گندمی)

 

 

 

جلسه یازدهم

تهیه پاترون از یقه های باز ودكلته –

پرو گیری و رفع عیوب

1

7

برش و دوخت پاترون

 

 

هفته دوم

جلسه دوازدهم

آشنایی با انواع ملیله آموزش دوخت انواع ملیله

 1

 2

 ادامه دوخت انواع مليله

 

ماه آبان

هفته سوم

جلسه سیزدهم

نحوه اندازه گیری و تهیه الگوی یقه کاپدار- تهیه پاترون یقه کاپدار-انتخاب مدل لباس شب

 2

 6

رسم الگوي يقه كاپ دار تهيه پاترون  

 

 

 

جلسه چهاردهم

توانایی انتخاب طرح تزیینی روی لباس شب -آشنایی با روشهای دوخت تزیینی مناسب با لباس شب

 1

 7

 انتخاب دوخت ها ي تزئيني روي لباس شب

 

 

هفته چهارم

جلسه پانزدهم

تهیه الگوی لباس شب بر اساس مدل-برش پاترون لباس شب و پروگیری

 1

 7

 رسم الگوي لباس شب

تهيه پاترون

 

 

 

جلسه شانزدهم

توانایی انتقال طرح تزیینی روی لباس شب-آشنایی با روشهای دوخت تزیینی -مناسب با لباس شب

 1

 2

 انتقال طرح تزئينات روي لباس شب

 

آذر

هفته اول

جلسه هفدهم

ادامه دوخت پاترون و پروگیری-برش لباس شب روی پارچه اصلی-ارزشیابی مرحله ای نمونه دوختهای اجرایی

 1

 7

 پروگيري لباس شب روي پاترون  وبرش پارچه لباس شب

 

 

 

جلسه هجدهم

ادامه دوخت تزیینی انتخابی در لباس مهمانی شب- توانایی ساخت قطعات تزیینی مانند شال وروسری هماهنگ با لباس و دوخت تزیینی

 -

 3

 دوخت تزئينات لباس شب وهماهنگي شال روسري با لباس

 

 

ماهها

هفته ها

جلسه

رئوس مطالب

نظری

عملی

فعالیت های عملی

منابع

 

هفته دوم

جلسه نوزدهم

برش پارچه آستری-پرو گیری پارچه آستری

1

7

برش آ ستری لباس - پروگیری آستری

 

 

 

جلسه بیستم

توانایی ترکیب انواع قطعات مانند(شال کفش و روسری -دستکش و کیف)با لباس مهمانی شب و توانایی ایجاد طرحهای تزیینی هماهنگ با لباس

1

2

ساخت قطعات مانند (شال و روسری - کمربند و دستکش ...)برای لباس شب و دوخت تزیینی روی آنها

 

ماه آذر

هفته سوم

 جلسه بیست و یکم

اتصال قطعات پارچه لباس شب و پروگیری- توانایی دوبله کردن آستری

1

7

دامه دوخت لباس شب

 

 

 

جلسه بیست ودوم

تکمیل دوخت های تزیینی-لباس شب و قطعات مجزا

 -

3

ادامه دوخت تزیینات لباس

 

 

 

جلسه بیست وسوم

ادامه دوخت لباس شب -انتخاب طرح و تزیینات مناسب با لباس - تهیه ابزار و لوازم مناسب دوختهای تزیینی

 -

8

ادامه دوخت لباس -انتخاب طرح مناسب و انتقال آن روی لباس

 

 

هفته چهارم

جلسه بیست و چهارم

آشنایی با انواع مروارید وسایز های آن-آموزشي نمونه دوخت انواع مروارید(سطحی و جناقی)

1

3

اجرای نمونه دوخت آلبوم انواع مروارید

 

 

 

جلسه بیست و پنجم

ادامه دوخت و تکمیل لباس شب-مدل شناسی از  لباس های مهمانی شب - ارزشیابی و بررسی نمونه دوختهای انجام شده

2

6

ادامه دوخت و تکمیل لباس -ترسیم الگوهای مختلف از لباس مهمانی

 

 

هفته اول

جلسه بیست و ششم

آشنایی با دوخت انواع سرمه (سرمه ساده پیچ و ایتالیایی و...)- آموزش دوخت انواع سرمه

1

3

اجرای نمونه دوخت آ لبوم از انواع سرمه(دور دوزی پر دوزی -برجسته دوزی)

 

 

هفته دوم

جلسه بیست و هفتم

امتحان پایانی اول- ارزشیابی مرحله ای از نمونه دوختهای اجرا شده

 -

8

بررسی

 

 

 

جلسه بیست و هشتم

امتحان پایانی اول امتحان عملی الگواز مبحث مدل شناسی از لباسهای مهمانی شب

 -

8

امتحان الگو مدل شناسی لباس شب

 

 

هفته سوم

جلسه بیست ونهم

امتحانات پایانی اول

 -

8

 

 

 

 

جلسه سی ام

ادامه آموزش دوخت انواع سرمه -آموزش تگرگ دوزی لنگر دوزی انتخاب طرح مناسب با قاب

1

2

اجرای نمونه دوخت آلبوم از انواع سرمه(دوخت تگرگ دوزی -لنگر دوزی انتخاب طرح قاب و محاسبه ابزار و وسایل )

 

ماه دی

هفته چهارم

جلسه سی و یکم

آموزش مدل های دكلته به همراه آموزش -دوخت فنر-آستر گذاری اپل گذاری و برجسته کاری در قسمت سینه

2

6

رسم الگو وبرش و دوخت نمونه فانتزي دوزي آستر و اپل گذاری

 

 

 

جلسه سی دوم

ادامه آموزش دوخت انواع سرمه -آموزش زرک دوزی - برجسته دوزی - انتقال طرح برای دوخت قاب يا سجاده جانماز

1

2

اجرای نمونه دوخت آلبوم از انواع سرمه دوخت زرک دوزی -برجسته دوزی -انتقال طرح برای قاب -سجاده عروس

 

 

هفته اول

جلسه سی وسوم

آموزش آستین های فانتزی و یقه های باز -توانایی تهیه پاترون از آستین های فانتزی انتخاب مدل لباس عروس

2

6

رسم الگوی آستین های فلزی

 

ماه بهمن

 

جلسه سی و چهارم

تکمیل آلبوم نمونه دوخت های اولیه از مبحث پولک و منجوق دوزی -قاب لباس عروس -ارزشیابی و بررسی آلبوم نمونه دوخت

 

3

تکمیل نمونه دوخت آلبوم اجرای دوختهای تزیینی قاب یا سجاده عروس

 

 

هفته دوم

جلسه سی و پنجم

انتخاب نهایی لباس عروس -توانایی ترسیم الگو از لباس عروس -توانایی محاسبه مقدار پارچه آستری-آشنایی با انواع زیپون و تهیه زیپون

3

5

رسم الگوی لباس عروس -محاسبه مقدار پارچه وسایر ملزومات- تهیه ژیپون لباس

 

 

 

جلسه سی و ششم

توانایی انتخاب طرحها و دوختهای تزیینی لباس عروس -توانایی محاسبه مقدار لوازم تزیینی در لباس عروس -ادامه دوختهای قاب یا سجاده نماز عروس

1

2

انتخاب طرح دوختهای تزیینی لباس عروس -ادامه دوخت تزیینی قاب و سجاده عروس

 

 

ماهها

هفته ها

جلسه

رئوس مطالب

نظری

عملی

فعالیت های عملی

منابع

 

هفته سوم

جلسه سی وهفتم

برش الگو روی پارچه پاترون آستر و پروگیری و رفع عیوب اندام-اتصال قطعات آستری و پروگیری

1

7

برش و دوخت پاترون -برش آستری و رفع عیوب اندام در مرحله پروگیری

 

ماه بهمن

 

جلسه سی وهشتم

ادامه دوخت تزیینی قاب یا سجاده عروس و تکمیل کار -انتخاب طرح دوختهای تزیینی لباس عروس

1

2

تکمیل کار -انتخاب طرح تزیینی لباس عروس و محاسبه مقدار ابزار و لوازم مورد نیاز

 

 

هفته چهارم

جلسه سی و نهم

توانایی برش الگو روی پارچه اصلی لباس -رعایت زاپاس گذاری و نحوه انتقال طرح -برش پارچه روی مانکن با توجه به مدل -طریقه برش پارچه های گیپور روی مانکن

3

5

برش لباس عروس -برش پارچه روی مانکن در پارچه های مختلف

 

 

 

جلسه چهل

توانایی انتقال طرح روی قطعات لباس عروس -توانایی حفظ تمیزی پاکی و رعایت نکات مهم در انتقال روی پارچه ها- ارزشیابی مرحله ای از دوخت قاب یا سجاده عروس

 

3

انتقال طرح ها روی قطعات لباس عروس

 

 

هفته اول

جلسه چهل ویکم

اتصال قطعات مختلف لباس -پروگیری نهایی لباس عروس -شناخت وبررسی عیوب اندام

2

6

اتصال قطعات اصلی لباس عروس -پرو گیری و رفع عیوب

 

 


جلسه چهل ودوم

اجرای نمونه دوختهای تزیینی در قطعات لباس عروس

 

3

اجرای دوخت های مناسب لباس عروس

 

 

هفته دوم

جلسه چهل و سوم

اتصال قطعات مختلف لباس و پروگیری نهایی -شناخت عیوب اندام

2

6

ادامه دوخت

 

ماه اسفند

 

جلسه چهل  و چهارم

اجرای دوخت های تزیینی لباس عروس -انتخاب مدل تور -تاج و دستکش -محاسبه مقدار پارچه و لوازم مورد نیاز

1

2

اجرای دوخت های تزیینی لباس عروس

 

 

هفته سوم

جلسه چهل و پنجم

آشنایی با نحوه چرخکاری - اتو کاری دوخت آشنایی با انواع پاک دوزی  متناسب با جنسیت پارچه آشنایی با فنر گذاری در بالا تنه

2

6

ادامه دوخت

 

 

 

جلسه چهل و ششم

ادامه دوخت تزیینی لباس عروس-توانایی برش تور مد لباس عروس

 

3

ادامه دوخت تزیینی لباس شب- برش تور سر عروس

 

 

هفته چهارم

جلسه چهل وهفتم

آشنایی با دوخت زیپ های مناسب -آموزش بندینک های لباس در انواع مختلف- اشنایی با انواع اپل گذاری

2

6

دوخت زیپ لباس- دوخت بندینک های لباس -اپل گذاری و برجسته کاری لباس

 

 

 

جلسه چهل وهشتم

توانایی دوخت و تکمیل تور سر عروس-توانایی دوخت تزیینات مناسب تور عروس - توانایی انتخاب مدل شنل عروس و تزیینات آن

 

3

دوخت و تکمیل تور سر عروس دوخت تزیینات تور سر-انتخاب مدل شنل و تزیینات مناسب

 

 

هفته سوم

جلسه چهل و نهم

آموزش دوخت انواع آستر کشی و اتصال آستر به لباس به دو صورت دوبله و مجزا - توانایی محاسبه مقدار پارچه مناسب شنل

2

6

اتصال آستر لباس

 

 

 

جلسه پنجاه

توانایی برش شنل عروس -توانایی پرو گیری و دوخت شنل -انتخاب طرح دوختهای تزیینی مناسب شنل

1

2

برش ودوخت شنل

 

فروردین

هفته چهارم

جلسه پنجاه و یکم

آموزش برش و دوخت ژیپون-آموزش فنر گذاری در لبه دامن

2

6

برش و دوخت ژیپون-تکمیل لباس عروس

جزوه ضمیمه

 

 

جلسه پنجاه و دوم

اجرای دوخت های تزیینی مناسب شنل عروس -انتخاب مدل مناسب دستکش  

 

3

دوخت تزیینات مناسب شنل

 

 

ماهها

هفته ها

جلسه

رئوس مطالب

نظری

عملی

فعالیت های عملی

منابع

 

هفته اول

جلسه پنجاه و سوم

 آموزش الگوی دستکش-تکمیل لباس عروس

2

6

محاسبه مقدار لوازم و ابزار برای تهیه تاج-ترسیم الگوی دستکش -برش و دوخت تزیینات دستکش

جزوه ضمیمه

اردیبهشت

 

جلسه پنجاه و چهارم

توانایی انتخاب مدل تاج متناسب با تزیینات لباس عروس -توانایی ساخت تاج عروس

 

3

ساخت تاج عروس

 

 

هفته دوم

جلسه پنجاه و پنجم

آموزش طریقه ساخت جعبه لباس عروس -آموزش طریقه چیدمان قطعات در جعبه-تکمیل ساخت تاج عروس

2

6

ساخت جعبه-تکمیل ساخت تاج عروس

 

 

 

جلسه پنجاه و ششم

مروری بر مدل شناسی در انواع لباس شب

3

5

ترسیم الگوی چند مدل از لباس مهمانی شب

 

 

هفته سوم

جلسه پنجاه وهفتم

مروری بر مدل شناسی در انواع لباس عروس -توانایی ترسیم الگوی انواع مدل های مختلف -امتحان عملی مدل شناسی و آماده سازي هنر جویان

3

5

ترسیم الگوی مدل های مختلف لباس -امتحان مدل شناسی عملی الگو

 

 


جلسه پنجاه وهشتم

مروری بر مدل شناسی در انواع لباس  شب وعروس -امتحان از سوالات نظری و آماده سازی هنر جویان برای امتحانات پایان سال

3

5

امتحان نظری (تئوری)

 

 

هفته چهارم

جلسه پنجاه ونهم

ارزشیابی عملکرد سالانه از نمونه های اجرا شده -امتحان پایانی عملی

2

6

ادامه دوخت

 

 

 

جلسه شصتم

امتحانات پایانی سال

3

5

امتحان الگو عملی پایانی

+ نوشته شده در  ۹۰/۰۸/۲۳ساعت ۱۱ قبل از ظهر  توسط مانا اباذری | 
 
صفحه نخست
پروفایل مدیر وبلاگ
پست الکترونیک
آرشیو وبلاگ
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

پیوندهای روزانه
دفتر کارشناسی کار دانش
سایت فنی حرفه ای
گروه خیاطی فنی مازندران
خیاطی ودوخت تزئینی ساری
هنرستان اعتضادی امل
دبیر خانه راهبری پوشاک
دفتر کار دانش
گروه طراحی دوخت رامسر
سایت صنایع دستی ایران
کار دانش مازندران
آرشیو پیوندهای روزانه
نوشته های پیشین
خرداد ۱۳۹۲
اسفند ۱۳۹۱
آبان ۱۳۹۱
مهر ۱۳۹۱
شهریور ۱۳۹۱
تیر ۱۳۹۱
اردیبهشت ۱۳۹۱
فروردین ۱۳۹۱
اسفند ۱۳۹۰
دی ۱۳۹۰
آذر ۱۳۹۰
آبان ۱۳۹۰
مهر ۱۳۹۰
شهریور ۱۳۹۰
مرداد ۱۳۹۰
تیر ۱۳۹۰
خرداد ۱۳۹۰
اردیبهشت ۱۳۹۰
فروردین ۱۳۹۰
اسفند ۱۳۸۹
بهمن ۱۳۸۹
دی ۱۳۸۹
آذر ۱۳۸۹
آبان ۱۳۸۹
مهر ۱۳۸۹
آرشیو موضوعی
جدول زمانبندی دروس
استاندارد مهارت ها
بانک سوال
جدول دروس
اخبار مهم
کاربرگ تجهیزات مصرفی استاندارد
منابع کمک اموزشی
ژورنال لباس
صورتجلسات و نشست ها
بازدیدها
کارگاه اموزشی
جدول دروس
جدول بارم بندی دروس
بودجه بندی مهارت ها
مقاله
پیوندها
گروه قانون کار مازندران
گروه طراحی دوخت استان مرکزی
گروه طراحی دوخت استان کرمانشاه
گروه طراحی دوخت شهرستان های تهران
گروه طراحی دوخت استان فارس
گروه طراحی دوخت استان خوزستان
سازمان میراث فرهنگی وصنایع دستی و گردشگری
'گروه طراحی پارچه ولباس دانشگاه ازاد اسلامی یزد
سایت لوتوس
سایت هاکوپیان
دفتر برنامه ریزی و تالیف اموزش های فنی حرقه ای کار دانش
اداره اموزش های فنی حرفه ای کاردانش مازندران
'گروه طراحی دوخت فنی حرفه ای شهر تهران
گروه طراحی دوخت کار دانش استان قزوین
سایت طراحی لباس(خانم ترابیان)
طراحی الگو لباس ودوخت
گروه تکنولوژی گروههای اموزشی مازندران
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM